Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Nr sprawy: 
TZ.220.6.2.33.2020
Data (wystawienia): 
2020-06-01
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

oferty proszę składać na adres e-mail : katarzyna.polkowska@umb.edu.pl

Część 1 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy Perkin Elmer - wg.załącznika nr 1

Część 2 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy IBIDI - wg.załącznika nr 2

Część 3 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy Chemometec -wg.załącznika nr 3

Część 4 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy ThermoFisher - wg.załącznika nr 4

Część 5 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy Bio-rad - wg.załącznika nr 5

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
do 14 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3, Zaopatrzenie

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Katarzyna Polkowska
Telefon kontaktowy: 
085 748 55 36
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-06-08 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatzrenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
cz._1_-perkin_elmer.xls23.5 KB
cz.2_-_ibidi.xls23.5 KB
cz.._3_chemometec.xls23 KB
cz.._4_thermofisher.xls23 KB
cz.._5_bio-rad.xls23.5 KB
zestawienie_ofert_tz22062332020.pdf89.95 KB