Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Nr sprawy: 
TZ.220.4.2020.A.17
Data (wystawienia): 
2020-04-02
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Oferty proszę składać na adres e-mail: piotr.zadykowicz@umb.edu.pl
Część 1. - drobny sprzęt laboratoryjny - wg załącznika nr 1

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
do 21 dni od daty otrzymania zamówienia od zamawiającego
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3, Dział Zaopatrzenia

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Piotr Zadykowicz
Telefon kontaktowy: 
85-748-56-20
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

- Płatność zostanie dokonana przelewem na konto Sprzedającego, które znajduje się na białej liście:
Nr konta …………………………………………………….
- Sprzedający zapłaci odsetki w wysokości 0,1% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą za każdy dzień opóźnienia.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-04-09 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
cz.1_dr._sprzet.xls32.5 KB
cz.2_dr._sprzet.xls32.5 KB