Dokumentacja projektowa na przebudowę i remont sali wykładowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w prawym skrzydle Pałacu Branickich w Białymstoku wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego

Nr sprawy: 
TIN.2110.PB.49.2018
Data (wystawienia): 
2018-06-27
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - http://zamowienia.umb.edu.pl/

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę i remont sali wykładowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mieszczącej się w prawym skrzydle Pałacu Branickich w Białymstoku wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń na budowę (w tym pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego. Szczegółowy zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę - 3 m-ce od daty zawarcia umowy
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15 - 089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1, budynek Pałac Branickich.

Dział: 
Inwestycji
Numer pokoju: 
112, 113
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Elżbieta Sokołowska, Piotr Sobiecki
Telefon kontaktowy: 
85 748 5748, 85 748 5749
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-07-06 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15 - 089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1, budynek Pałac Branickich, Kancelaria Ogólna
Pokój numer: 
106
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
opis_przedmiotu_zamowienia_-_prawe_skrzydlo_sala_-_zalacznik_nr_1.doc107 KB
formularz_ofertowy.docx15.62 KB
umowa-_sala_w_prawym_skrzydle_pb_-_wzor.docx58.7 KB
rzut_zakres_opracowania.jpg12.44 MB
przekroj.jpg1.69 MB
ekspertyza_techniczna.pdf16.14 MB
ekspertyza_rzut.jpg964.91 KB
postanowienie_psp1.jpg1.25 MB
postanowienie_psp2.jpg929.94 KB
wybor_oferty.pdf828.29 KB