Badanie poziomu kompetencji uczestników projektu "Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym"

Nr sprawy: 
1/GER/2016
Data (wystawienia): 
2016-11-10
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie dotyczy projektu pn. „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Przedmiotem zamówienia jest:
usługa przygotowania i przeprowadzenia badania kompetencji komunikacyjnych i analitycznych 24 studentów zakwalifikowanych do udziału w I edycji projektu: „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”

1) Badana grupa: 24 studentów UMB
2) Planowany termin realizacji usługi:
XI-XII.2016 badanie wstępne – na początku realizacji projektu
V-VI.2017 badanie końcowe – po przejściu przez uczestników pełnej ścieżki wsparcia
VI.2017 opracowanie raportu końcowego dotyczącego każdego uczestnika projektu.
3) Miejsce realizacji usługi zapewnia Zamawiający i będzie to siedziba UMB, ul. Kilińskiego 1, Białystok,
4) Liczba godzin doradztwa: Zamawiający szacuje 3 godziny przypadające na każdego studenta (łącznie 72 godziny doradztwa)
5) Sposób realizacji usługi: 2-krotne indywidulane spotkania z każdym z 24 studentów (przed i po zakończeniu udziału w projekcie), opracowanie raportu końcowego dotyczącego każdego uczestnika projektu, wszystkie materiały powstałe na potrzeby projektu oznaczone będą odpowiednimi logo (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz nazwą projektu które Zamawiający przekaże Wykonawcy z drogą mailową).
6) Warunki wykonania usługi:
- Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do opracowanych materiałów,
- Wykonawca w okresach realizacji usługi złoży oświadczenie o zaangażowaniu w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł zgodne ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego.

Wymagania wobec Wykonawcy
- wykształcenie wyższe,
- uprawnienia do prowadzenia poradnictwa zawodowego zdobyte w trakcie:
o studiów/ studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego/ orientacji i poradnictwa zawodowego lub
o kursu na doradcę zawodowego
- co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań poziomu kompetencji studentów i przeprowadzenie w tym okresie co najmniej 2 badań poziomu kompetencji studentów,
- dyspozycyjność, w okresie planowanej realizacji usługi.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. uprawnień oraz doświadczenia.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
XI-XII.2016 badanie wstępne – na początku realizacji projektu; V-VI.2017 badanie końcowe – po przejściu przez uczestników pełnej ścieżki wsparcia; VI.2017 opracowanie raportu końcowego dotyczącego każdego uczestnika projektu.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Projektów Pomocowych
Numer pokoju: 
Prawe skrzydło Pałacu Branickich, I pietro
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski, Anna Piłaszewicz
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą),
2) oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
3) Curriculum Vitae,
4) kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2016-11-18 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1 (Kancelaria Ogólna) z dopiskiem: "Zapytanie ofertowe nr 1/GER/2016. Nie otwierać przed 18.11.2016 godz. 14.00"
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

Złożenie oferty po terminie lub niepełnej (np. bez załącznika) skutkuje pozostawieniem jej bez rozpatrzenia.

ZałącznikWielkość
zal._1_doradca_formularz_ofertowy.docx195.87 KB
zal._2_oswiadczenie_powiazania_kapitalowe.docx19.24 KB
zal._3_doradca_umowa_wzor.pdf413.85 KB
zal._4_doradca_zapytanie_ofertowe.pdf302.9 KB
rozstrzygniecie_zapytania_nr_1_ger_2016.pdf101.74 KB